CONTACT ME
Stauroula Athanasiou
6979491086
shiatsu@shiatsugreece.com
home | about me | services | shiatsu info | shiatsu faq | shiatsu links | benefits of massage | sitemap | contacts
copyright © 2008 shiatsugreece.com | Shiatsu house calls Athens Greece
web design | site in greek